Aanmeldprocedure

Via deze link vindt u meer informatie over de procedure aanmelding, toelating, plaatsing en inschrijving van nieuwe leerlingen.

Schoolkeuze, aanmelding en toelating
Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Als de school uw kind niet voldoende kan ondersteunen, zoekt ze – na overleg met u – een betere plek. Een school kiezen U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die past bij uw geloofsovertuiging, dicht bij uw huis ligt of een bepaald pedagogisch concept volgt. Of misschien kiest u voor een bepaalde school omdat u denkt dat die school uw kind passende ondersteuning kan bieden. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel (SOP) van de school. Dit profiel vindt u in de schoolgids en op de website van de school.

Uw kind aanmelden bij een school naar keuze
Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Schriftelijk aanmelden door een aanmeldformulier in te vullen, kan worden gedaan vanaf de dag dat uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt, ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd of minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar (1 augustus).
Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd geplaatst kan worden.
Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan kunt u dat bij de aanmelding aan de school doorgeven.

Uw kind aanmelden bij meerdere scholen
U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden, binnen en buiten het samenwerkingsverband waarin u woont.
In dat geval bent u verplicht via het aanmeldformulier de scholen te laten weten waar u uw kind hebt aangemeld.
Zo kunnen de scholen de aanmeldprocedure onderling afstemmen. 
U geeft dan wel aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school doorloopt dan met u de aanmeldprocedure.

Vanaf wanneer aanmelden bij primair onderwijs?
U kunt uw kind aanmelden voor een school voor primair onderwijs vanaf 1 jaar voordat uw kind wettelijk toelaatbaar is. De toelatingsleeftijd voor basisscholen is 4 jaar. School onderzoekt of uw kind extra ondersteuning nodig heeft Zodra u uw kind hebt aangemeld, onderzoekt de school of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u zelf al dit vermoeden heeft, dient u dit aan te geven bij de aanmelding. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs gebruiken scholen vooral uw informatie om de begeleiding van uw kind vast te stellen. Na een verhuizing of een schoolwissel vanwege andere redenen gebruiken scholen ook het onderwijskundig rapport van de vorige school. De school schat op basis van de door de ouders aangeleverde informatie in of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dit doet een school op basis van eigen ervaring en kennis van bijvoorbeeld welke ondersteuning de leraren op de school zelf kunnen bieden.

De school maakt een inschatting op basis van de beschikbare informatie, ook als die beperkt is. Als de school vindt dat de informatie daar aanleiding voor geeft, kan de school onderzoeken of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Als er geen aanleiding is om verder onderzoek te doen, is dat niet nodig.

Om te onderzoeken of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, gebruikt de school de informatie van de ouders, eventueel aangevuld met informatie van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of het onderwijskundig rapport van de voorgaande school voor primair onderwijs (bij aanmelding in het voortgezet onderwijs). Als het kind al op een school zit, vormt de informatie van die school ook een belangrijke bron voor de school waar het kind is aangemeld. Heeft de school onvoldoende informatie voor een goede beoordeling, dan kan de school extra informatie vragen aan de ouders.

Wil de school dat een psycholoog of een orthopedagoog aanvullend onderzoek doet, dan moeten de ouders daar toestemming voor geven. Ook als de school informatie over de leerling bij andere instanties wil opvragen, moeten de ouders toestemming geven. Wanneer deze aanvullende informatie niet beschikbaar is of komt, moet de school werken met informatie die er wel is. Ook als de ouders aangeven dat ze geen informatie willen leveren, moet de school het onderzoek uitvoeren met de informatie die wel beschikbaar is.

De school kan de extra ondersteuning aan leerlingen op veel manieren vormgeven. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van de school, zet de school de extra ondersteuning in. De ondersteuning is er altijd op gericht om de leerling verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling

Ontwikkelingsperspectief
De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierin staat het verwachte uitstroomniveau van de leerling. Ook staat in het ontwikkelingsperspectief welke ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt om dit uitstroomniveau te halen. De school voert op overeenstemming gericht overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief.

Binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een passend aanbod voor uw kind
De school doet u binnen 6 weken na uw aanmelding een passend aanbod. Ze laat u weten of ze uw kind kan plaatsen. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en van de expertise en het ondersteuningsprofiel van de school. Als de school uw kind niet voldoende kan ondersteunen, zoekt de school binnen diezelfde 6 weken een betere plek. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding heeft ontvangen. Dat is doorgaans op de datum dat de ouders het aanmeldformulier hebben ingevuld. De school kan dit bijvoorbeeld in een ontvangstbevestiging aangeven.

De school zoekt samen met u een passende plek voor uw kind
Als de school uw kind niet kan plaatsen, gaat ze – na overleg met u – op zoek naar een passende plek. Ze bespreekt met u welke scholen in het samenwerkingsverband de juiste expertise hebben. En ze houdt zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of de maximale afstand tussen uw huis en de school. Als u uw kind op tijd hebt ingeschreven en uw kind op 1 augustus nog niet is toegelaten, heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding